back to top

Home
-- Return to summary --

Index of chants that start with the interval combination (2, 1)


Click on the fingerprint to go to an overview page for that fingerprint

Fingerprint Type Key First note Composer References
   2   1  -8   0   5 D a a' Winter, Christiaan 1455‑1
   2   1  -8   8  -1 D a Ch a' Crosthwaite, John Clarke 7126‑146‑m
   2   1  -7  -3   2 D B♭ g' Lloyd, Richard Hey 74*‑273
   2   1  -7   0   2 D D b' Bairstow, Edward Cuthbert 9215‑1; 16226‑237; 234‑12; 8143‑2; 83183‑107‑1
  D E♭ c" Bairstow, Edward Cuthbert 3617‑28
   2   1  -5   0   2 D c c" Lucas Adrian 87*‑200
   2   1  -3  -2   5 S b b' Sunderland, Raymond 87*‑280
   2   1  -3   0  -2 S e e' Metcalfe, William 7040‑131
   2   1  -3   0   0 D E♭ b'♭ Beatch, Stuart 845‑I‑28
   2   1  -3   0   7 S b e' Anonymous 271‑6‑ii
  S c f' Anonymous 271‑6‑i
   2   1  -3   2   1 S a a' Elliott, M. B. 2280‑258
   2   1  -3   3   2 D e e' Löhr, Richard Harvey 22105‑434
   2   1  -3   3   5 D g g' Harper, Norman 87*‑235
   2   1  -3   5   0 S g g' Winter, Christiaan 1443‑1
   2   1  -3   7  -2 D e e' Radcliffe, John 180‑172‑m; 7143‑236‑m; 77130‑759
   2   1  -2  -1  -2 S a a' Burgomaster, Frederick 16144‑157
   2   1  -1  -7   5 D a a' Walmisley, Thomas Attwood 8317‑14‑2; 8391‑58
   2   1  -1  -2  -5 D b b' Adlington, John 1380‑277
   2   1  -1  -2  -2 D D a' Caldecote, Laurence 34436‑676; 87*‑66
   2   1  -1  -2  -1 D f f' Vandernan, Thomas 13163‑443
  X g Ch g' Brown, Arthur Henry 37213‑51‑1m
   2   1  -1  -2   0 S A f'# McLelland-Young, Thomas 74*‑207
  S E b' Metcalfe, William 7037‑121
  D e e' Metcalfe, William 70128‑286‑1; 70128‑286‑2
   2   1  -1  -2   2 S a a' Metcalfe, William 702‑7
  S D a' Havergal, William Henry 58256‑20
  D d d' Peace, Albert Lister 30552‑347
   2   1  -1  -2   3 S g d' Mason, Lowell 5932‑19
   2   1  -1  -2   5 D B♭ f' Metcalfe, William 70101‑244
  D f f' Russell, William 13157‑432
   2   1  -1  -2   7 D c c' Parr, Henry 7141‑229
   2   1  -1   1  -1 D b b' Nunn, Benjamin T. 3456‑84
   2   1  -1   1   2 S a a' Bennett, William Sterndale 30331‑22; 3911‑60; 7727‑159
  S a♭ a'♭ Bennett, William Sterndale 53233‑183
  S g g' Bennett, William Sterndale 464‑3; 564‑3; 5138‑1; 798‑114; 5522‑41; 6446‑180
  D a a' Cambridge Chant 34411‑618
  D e e' Metcalfe, William 70124‑280
  D g g' Cambridge Chant 785‑100
   2   1  -1   2   1 D A e' Mann, Arthur Henry 34449‑703
   2   1  -1   3  -2 D C a' Caldecote, Laurence 34445‑698
   2   1  -1   6  -1 D g g' Nelson, Havelock 7515‑73
   2   1   0  -1   0 D b♭ b'♭ Hurford, Peter 74*‑100
   2   1   1   0   1 D b d' Judge, Brian 8119‑4
  D b d' MacPherson, Charles 9270‑1
  D b♭ d'♭ MacPherson, Charles 4933‑122; 53174‑140
   2   1   1   1   1 D e♭ e'♭ Tranchell, Peter Andrew 34175‑245; 34312‑454
   2   1   2  -7   5 S D b' Hurford, Peter 74*‑178
   2   1   2  -3  -2 X a a' Richardson, Alfred Madeley 56xx‑2
   2   1   2  -3   1 S b b' Anonymous (i.e. as yet unknown) 90114‑16
   2   1   2  -2  -3 S F g' Martin, George William 577‑25
   2   1   2  -2  -1 S a Ch a' Havergal, William Henry 58260‑34‑m
  S g g' Wilson, Fraser 87*‑307
   2   1   2  -2   5 D c c' Atkins, Ivor Algernon 3615‑22
  D d d' Atkins, Ivor Algernon 9149‑1
  D e e' Crotch, William 1063‑31‑2; 5562‑103; 7127‑152‑m; 7754‑309; 7778‑442
  D e e' Sidwell, Martindale 74*‑48
   2   1   2   0   2 D d d' Liggins, David 87*‑261
   2   1   2   2  -5 S a Ch a' Maurice, Rev. P. 113‑43‑m
   2   1   2   2  -4 S f f' Stewart, Charles Hylton 1818‑13‑1; 77110‑612
  S f# f'# Stewart, Charles Hylton 34180‑250; 5315‑16
  D d d' Vandernan, Thomas 13114‑345
  D e e' Merrick, John 74*‑42
   2   1   2   2  -3 D E♭ c' Lamb, Benjamin (2) 8367‑42‑2; 8369‑43‑2
   2   1   2   2  -2 S D Ch e' Brown, Arthur Henry 37xvi‑99‑M; 3761‑52‑2M; 3779‑69‑1M; 37161‑129‑4M
  S g g' Spedding, Alan John 74*‑225
  X C d' Richardson, Alfred Madeley 56xx‑1
   2   1   2   2   0 S e e' MacPherson, Charles 5165‑220; 5191‑307
  S f f' Morris, A. G. H. 5772‑2
  D d d' Bruce-Payne, David Malcolm 74*‑160
  D d d' Wilson, Fraser 34121‑168
  D f f' Propert, William Peregrine 13156‑430
   2   1   2   2   1 S g g' Alcock sr., John 610‑26
  D f f' Walmisley, Thomas Attwood 3684‑229
   2   1   2   2   2 D C d' Halsey, Louis 74*‑5
   2   1   2   2   3 D B♭ g' Harris, William Henry 3442‑62
  D e e' Stewart, Charles Hylton 9212‑2; 53188‑149; 77101‑558
   2   1   2   2   5 S c# c'# Crotch, William 1324‑90
  D d d' Caldecote, Laurence 3419‑32
   2   1   2   3  -1 D e e' Nicholas, Michael Bernard 74*‑43
   2   1   2   5  -3 D A♭ f' Richardson, Alfred Madeley 56251‑1
   2   1   4  -4  -1 D f f' Davies, Henry Walford 11102‑137; 5040‑141; 5091‑302
  D f# f'# Davies, Henry Walford 8147‑2
   2   1   4  -2  -5 D e♭ e'♭ Archer, Malcolm 9324‑7; 751‑2
   2   1   4  -2  -3 D e e' Newlove, Stephen 34429‑664‑3
   2   1   4  -2  -2 S f# f'# Smart, Jason 34166‑235; 87*‑287
  X a a' Richardson, Alfred Madeley 56174‑2
   2   1   4  -2   3 D d d' Smart, Jason 34159‑228
   2   1   4   0   0 D f f' Lamb, Benjamin (2) 83133‑80‑2
   2   1   4   0   1 D b b Timms, Robin 7520‑97
   2   1   5  -1  -2 D G e' Cruickshank, William Alexander Campbell 1425‑1; 491‑3
  D G e' Wills, Arthur 3312‑15
   2   1   7  -2  -1 D C e' Baker, John Lawson 74*‑1‑a; 74*‑1‑b
   2   1   9  -5  -2 D d d' Tayton, Simon 87*‑267


Last updated/corrected 15-6-2018