back to top

Home
-- Return to summary --

Index of chants that start with the interval combination (2, 2)


Click on the fingerprint to go to an overview page for that fingerprint

Fingerprint Type Key First note Composer References
   2   2  -9  -3   1 D C c" Pring, Joseph 5160‑1; 1391‑300; 4929‑109
   2   2  -9  -2  -1 D C c" Woodward, Richard 1105‑217
   2   2  -9   0   7 D E♭ e'♭ Benson, John S. 74*‑271
   2   2  -9   1   1 D B♭ b'♭ Matthews, Samuel 176‑165; 22109‑458; 4942‑150; 4984‑284
   2   2  -9   5  -8 D B b' Attwood, Thomas 20*‑S-‑284
  D B♭ b'♭ Attwood, Thomas 16241‑251; 20*‑S-‑192
  D C c" Attwood, Thomas 7172‑177; 835‑199; 14147‑1; 18197‑107‑1; 1933‑82; 2813‑42; 2826‑74; 2871‑192; 2894‑256; 2949‑115; 3617‑26; 38167‑107; 6746‑319; 6766‑445; 7766‑378
  D D d" Attwood, Thomas 150‑115; 370‑175; 9194‑1; 16215‑226; 2529‑14; 25213‑86; 32115‑III‑2; 3962‑273; 40*‑128; 45266‑965; 4716‑1; 4958‑200; 53237‑187; 5764‑1; 7120‑118; 8141‑1; 83161‑98
  D D♭ d"♭ Attwood, Thomas 1394‑305; 6842‑42
   2   2  -9   5  -1 D B b' Gray, Alan 5185‑284
  D B♭ b'♭ Gray, Alan 5164‑216; 5164‑218
   2   2  -9   9  -2 D A Ch a' Crosthwaite, John Clarke 7126‑146‑M; 77123‑718
   2   2  -9   9   1 D G g' Winter, Christiaan 1441‑1
   2   2  -7  -2  14 D B♭ b'♭ Cousins, Malcolm Ernest 754‑17
   2   2  -7   0  -2 S A a' Frost, Charles Joseph 4574‑268; 7933‑130
  S f a'♭ Winter, Christiaan 1454‑1
   2   2  -7   0   8 S B♭ b'♭ Burnett, Cyril 3758‑V‑0‑1; 37119‑100‑2; 37166‑136‑3
  D A♭ a'♭ Booth, Josiah 1890‑52; 18176‑98; 3622‑43; 4914‑53; 5032‑116; 5090‑298
   2   2  -7   2   1 S F f' Winter, Christiaan 1482‑1
  D A a' Jackson, William 1101‑209
  D d f' Winter, Christiaan 1426‑1
  D e g' Winter, Christiaan 1449‑1
  D e♭ g'♭ Hay, Will 87*‑135
   2   2  -7   3  -1 S g b'♭ Havergal, William Henry 58255‑14
   2   2  -7   4   1 D A a' Groome, Robert Hindes 2958‑131
  D A♭ a'♭ Groome, Robert Hindes 5122‑86
  D B♭ b'♭ Groome, Robert Hindes 1168‑119‑8; 4966‑227; 5072‑239
   2   2  -7   5  -7 S A a' Crotch, William 30343‑45
  S A a' Hiles, Henry 1946‑126
  S B b' Crotch, William 2424‑86
  S B♭ b'♭ Crotch, William 459‑1; 559‑1; 2925‑60; 778‑46; 7788‑488
  S B♭ b'♭ Hiles, Henry 12814‑34; 2848‑126; 30369‑97; 4595‑334; 45286‑1032; 6443‑168; 72103‑76‑b
  S C c" Crotch, William 478‑5; 578‑5; 22124‑560; 3917‑84; 4520‑75; 5327‑26; 6456‑226; 7110‑15; 7284‑66‑a
   2   2  -7   5   0 S C g' Metcalfe, William 7019‑65
  S g b'♭ Battishill, Jonathan 1353‑205
   2   2  -7   5   2 S A a' M., S. 2274‑212
  D A a' Bertalot, John 8144‑2
   2   2  -7   8  -6 S A♭ a'♭ Barcroft, L. 37vii‑44; 3738‑34‑2; 3782‑71‑1; 37124‑104‑4; 4536‑131; 45271‑980
   2   2  -7   8  -3 S G g' Havergal, William Henry 58253‑5
   2   2  -7   8   2 S C g' Whitehead, Richard 74*‑184
   2   2  -7  10  -2 D b a' Marlow, Richard Kenneth 8210‑60
   2   2  -7  12  -2 D d f' Winter, Christiaan 1480‑1; 1492‑1
   2   2  -7  12   0 D e g' Metcalfe, William 70121‑274
   2   2  -5  -2   2 D e g' Amott, John 13128‑373
  D e g' Ross, Roger R. 2338‑114; 30575‑370; 55104‑142
   2   2  -5   0  -2 D A a' Prendergast, William 34125‑173
  D A♭ a'♭ Prendergast, William 34111‑153
  D f a'♭ Prendergast, William 839‑223; 1125‑102; 34111‑152
  D f# a' Prendergast, William 34125‑172
   2   2  -5   1  -8 D g b'♭ Heathcote, Gilbert 154‑123
   2   2  -5   1   2 D A a' Jackson, William 73254‑242
   2   2  -5   2   1 S g b'♭ Metcalfe, William 7016‑56
   2   2  -4  -5   2 D C c" Stewart, Robert Prescott 77133‑772
  D D d" Stewart, Robert Prescott 7149‑271
   2   2  -4  -3  -2 S B♭ b'♭ Luard-Selby, Bertram 9121‑1; 53109‑91
  D A a' Clarke(-Whitfeld), John 1367‑251; 6784‑554
  D B♭ b'♭ Noble, Thomas Tertius 5039‑139
   2   2  -4  -3   1 S C g' Bridge, John Frederick 3929‑139
  D D a' Winter, Christiaan 14113‑1
  D E♭ b'♭ Beechey, Gwilym 74*‑114
   2   2  -4  -1  -3 S g Ch b'♭ Seymour, Gerald 37121‑V‑0‑3m; 37134‑109‑4m; 37155‑119‑1m
   2   2  -4  -1  -2 S A a' Anonymous 6755‑378
  S A a' Elvey, Stephen 2486‑329; 2975‑171
  D A a' Crotch, William 9136‑1
  D A♭ a'♭ Crotch, William 1871‑41; 3632‑72; 53122‑103; 6843‑43
  D B♭ b'♭ Crotch, William 327‑72
  D G g' Crotch, William 7197‑202; 1643‑53; 1664‑73; 16110‑121; 16241‑248; 16259‑271; 16275‑295; 17722‑655; 20*‑S-‑186; 20*‑S-‑229‑2; 7787‑486
   2   2  -4  -1   3 S a c" Bennett, Thomas 112‑39‑m
  D A♭ a'♭ Martin, George Clement 5053‑182
   2   2  -4   0   0 S C c" Alcock sr., John 620‑55
   2   2  -4   2  -2 X d f' Benson, John S. 87*‑396
   2   2  -4   2   2 S A a' Elliott, M. B. 2239‑26; 2280‑259
  D E e' Sidwell, Martindale 74*‑83
  D E♭ e'♭ Lloyd, Richard Hey 87*‑181
   2   2  -4   3  -2 S A♭ c" Richardson, Alfred Madeley 56294‑1
   2   2  -4   4   0 D D d' Rorem, Ned 17903‑794; 20*‑S-‑240
   2   2  -4   4   1 D G g' Steel, Christopher Charles 7519‑94
   2   2  -4   4   3 X G g' Vincent, Charles John Jr. 677‑49‑1; 677‑49‑2
   2   2  -4   4   7 D d f' Spedding, Alan John 74*‑168
   2   2  -4   5   0 S A e' Lloyd, Richard Hey 74*‑275
  D B b' Bennett, George John 3414‑25
  D c# e' Peace, Albert Lister 30558‑353
   2   2  -4   5   2 D G g' Rogers, John Leman 13184‑485
   2   2  -4   7  -3 D E♭ e'♭ Radcliffe, John 2851‑135
   2   2  -4   7  -2 D E e' Radcliffe, John 180‑172‑M; 504‑10; 7143‑236‑M; 77130‑758
   2   2  -4   7   0 S A♭ a'♭ Richardson, Alfred Madeley 56275‑1
   2   2  -4   7   2 D G g' Barnard, John 541‑1
   2   2  -4   9  -5 D d f' Rowden, George Croke 2920‑49‑A; 6736‑254; 6763‑427
   2   2  -2  -7   2 S B♭ b'♭ Cobb, Gerard Francis 2243‑72; 22121‑543
   2   2  -2  -5   8 D A♭ a'♭ Griggs, Graham 74*‑103
   2   2  -2  -3   0 D d f' McDonald, John 3464‑94; 34486‑744‑m; 87*‑262
   2   2  -2  -2  -5 D A a' Camidge, Matthew 157‑129
  D B♭ b'♭ Smith, John Stafford 2124‑175; 3298‑III‑1
  D E e' Beckwith, E. G. 6776‑507
   2   2  -2  -2  -3 D A a' Clarke, James 7124‑135
   2   2  -2  -2  -2 D B♭ b'♭ Beatch, Stuart 8422‑III‑31
  D D a' Caldecote, Laurence 34356‑541
   2   2  -2  -2  -1 X G Ch g' Brown, Arthur Henry 37213‑51‑1M
   2   2  -2  -2   0 D G g' Armes, Philip 2239‑33; 22118‑520; 5151‑176
   2   2  -2  -2   2 D A e' Bertalot, John 8164‑1‑b
  D A e' Martin, George Clement 3658‑149; 6815‑15; 8164‑1‑a
  D A♭ e'♭ Martin, George Clement 861‑343; 2332‑95; 4913‑48; 4968‑234; 5244‑41; 5511‑8; 55177‑213; 77106‑590; 8335‑25‑1; 8372‑45‑2; 83204‑119‑1; 83246‑139‑2
  Q A e' Bertalot, John 8164‑1‑c
  Q A♭ e'♭ Bertalot, John 817‑1
   2   2  -2  -2   4 S e g' Beaumont, Kerry Jason 74*‑199
  S f a'♭ Beaumont, Kerry Jason 87*‑295
   2   2  -2  -2   5 D A♭ a'♭ Marshall, (Joseph) Philip 3657‑147
   2   2  -2  -2   7 S A e' Mason, Lowell 5973‑67
   2   2  -2  -2   9 D B♭ f' Richardson, Alfred Madeley 56154‑1
  T B♭ f' Richardson, Alfred Madeley 56152‑2
  Q B♭ f' Richardson, Alfred Madeley 56152‑1
   2   2  -2   0  -2 D B b' Whiteley, John Scott 87*‑127
   2   2  -2   0   2 S G g' Mason, Lowell 59145‑109
  D D d' Alcock, Walter Galpin 231‑1
  D D d' Bairstow, Edward Cuthbert 9324‑1; 234‑11; 4962‑215; 4984‑283
  D D♭ d'♭ Bairstow, Edward Cuthbert 3618‑29
  D G g' Dover, John 74*‑28
  X I-2 f' Gregorian 3885‑59
   2   2  -2   2  -7 D G g' Beatch, Stuart 8422‑III‑28
   2   2  -2   2  -2 X E♭ e'♭ Mason, Lowell 59167‑150
   2   2  -2   2   1 D F f' Mason, Lowell 59131‑93
   2   2  -2   3  -1 D F f' Knyvett, William 117‑52; 13154‑425; 1919‑42; 3235‑III‑5; 47xi‑10; 472‑1; 5735‑2; 6732‑228; 73252‑238; 7921‑60
  D G g' Knyvett, William 2480‑292; 2957‑128; 34249‑364; 40*‑77; 47114‑1
   2   2  -2   3   0 S G g' Marlow, Richard Kenneth 821‑7
   2   2  -2   3   2 X E e' Halsey, Louis 74*‑241
   2   2  -2   5  -3 D A a' Marlow, Richard Kenneth 8220‑108
   2   2  -1  -5   4 D O g' Newlove, Stephen 34429‑665‑4
   2   2   0  -2   0 S A a' Goldwin (Golding), John 136‑20
  D G g' Winter, Christiaan 1417‑1
   2   2   0  -2   2 X VI-1 g' Gregorian 38109‑76
  X F f' Gregorian 38108‑75
   2   2   0  -2   5 D b d' Winter, Christiaan 141‑1
   2   2   0  -2   7 S F f' Hiles, Henry 37x‑49; 3747‑40‑2; 37159‑124‑4; 37175‑144‑3; 45153‑552; 45168‑613; 45297‑1072
   2   2   0   0   1 S a♭ g'♭ Anonymous 2724‑108‑a
  S G♭ g'♭ Anonymous 2713‑57‑i
  D D d' Metcalfe, William 7060‑174
  X F f' Anonymous, on an ancient tune 45306‑1092
   2   2   0   0   3 D F f' Okonkwo, Kodichukwu 34471‑727
  D G g' Shaw, Martin Edward Fallas 3445‑66
   2   2   0   1  -1 D E♭ e'♭ Donovan, Samuel 34349‑531
  X E b' Richardson, Alfred Madeley 56177‑1
   2   2   0   2   1 D G g' Beatch, Stuart 847‑I‑44
   2   2   0   3  -2 D c e'♭ Winter, Christiaan 149‑1
   2   2   1 -12   2 S D a' Cruickshank, William Alexander Campbell 5116‑60; 77116‑646
  S E♭ b'♭ Cruickshank, William Alexander Campbell 4968‑231
  D E b' Lloyd, Charles Harford 3655‑142; 514‑11; 77102‑566
  D E♭ b'♭ Thalben-Ball, George Thomas 55172‑206
   2   2   1 -12  10 S D a' Marlow, Richard Kenneth 823‑27
   2   2   1  -8  -2 S C g' Richardson, Alfred Madeley 5631‑1
   2   2   1  -8   1 S E♭ b'♭ Frost, Charles Joseph 1331‑118
  D E♭ b'♭ Barnby, Joseph 2277‑233
   2   2   1  -8   2 S A a' MacFarren, George Alexander 4ix‑23; 4x‑31; 4xxi‑2; 5ix‑23; 5x‑31; 5xxii‑2; 810‑47; 820‑114; 834‑189; 1122‑100‑1; 17732‑676; 1957‑165; 2242‑62; 22117‑512; 2365‑193; 2412‑42; 2828‑78; 28108‑291; 2956‑125; 30385‑129; 3921‑100; 3975‑330; 39111‑468; 4522‑79; 4598‑342; 45131‑457; 45160‑587; 45183‑670; 45203‑732; 45252‑910; 45287‑1035; 45297‑1070; 4910‑41; 5085‑276; 5222‑17; 52226‑239; 53278‑33; 5512‑9; 55143‑175; 5747‑4; 64xvi‑2; 6461‑244; 6478‑318; 72135‑96; 7728‑170; 7932‑126; 8122‑1; 8880‑82
  S A a' Wickes, Croome Allan 7763‑361
  S A♭ a'♭ MacFarren, George Alexander 369‑172; 5196‑3; 722‑36; 17704‑606; 52112‑110; 5529‑58; 77102‑567
  S A♭ a'♭ Wickes, Croome Allan 7213‑222; 1194‑131; 55187‑229
  S B♭ b'♭ MacFarren, George Alexander 9310‑6
  S G g' MacFarren, George Alexander 20*‑S-‑36; 2738‑155; 5153‑182; 8138‑1
  S G g' Metcalfe, William 7016‑55
  S G g' Wickes, Croome Allan 4xi‑3; 486‑3; 5xii‑3; 586‑3; 3938‑175; 45135‑473; 648‑25; 6462‑250
   2   2   1  -8   5 S D a' MacFarren, George Alexander 78‑8; 20*‑S-‑181; 30384‑128; 393‑14; 45124‑437; 53286‑92; 5510‑4; 7735‑205; 7780‑449
  S D♭ a'♭ MacFarren, George Alexander 478‑3; 578‑3; 6456‑224; 7270‑54; 7723‑138
   2   2   1  -7  -3 S E b' Brown, Arthur Henry 37107‑89‑1; 37115‑‑95‑2
  S E♭ b'♭ Brown, Arthur Henry 2482‑304
   2   2   1  -7   2 D F c" Wulstan, David 2724‑107‑iii
   2   2   1  -6  -2 S f a'♭ Pring, Joseph 110‑36‑m
  S g Ch b'♭ Pring, Joseph 3284‑II‑1‑m
   2   2   1  -5  -3 S E b' Armes, Philip 2246‑96; 2281‑264
  S E♭ b'♭ Armes, Philip 3912‑69
  D B♭ f' Williams, Martyn 87*‑225
  D F c" Havergal, William Henry 58286‑96
   2   2   1  -5  -2 S D a' Lee, William 17733‑681; 37xvii‑106; 3723‑21‑1; 3756‑49‑2; 37147‑119‑3; 42282‑657; 4555‑197
  S E b' Lee, William 248‑27; 30382‑124; 32188‑II‑1; 3821‑16; 6296‑2; 62102‑41; 62104‑47; 62109‑75; 62114‑99; 6744‑306
  S E♭ b'♭ Lee, William 225‑47; 3258‑II‑1
   2   2   1  -5   0 D A♭ e'♭ Wesley, Samuel Sebastian 856‑2
  D B♭ f' Wesley, Samuel Sebastian 22110‑461; 22123‑551
  D E b' Ayrton, Edmund 13128‑374
   2   2   1  -5   2 S D a' Kent, James 230‑58; 30380‑120; 32153‑II‑3; 37168‑138‑4
  D C g' Noble, Thomas Tertius 1692‑102
   2   2   1  -3  -7 S c c" Alcock sr., John 617‑47
   2   2   1  -3  -2 S A a' Wilkinson, Edwin H. 37102‑85‑3; 37196‑V‑0‑2
  S D a' Jackson, George Knowil 268‑1
  S D a' Mason, Lowell 5974‑70
  S D a' Walmisley, Thomas Attwood 850‑279; 858‑325; 7770‑404
  S E b' Walmisley, Thomas Attwood 2246‑99; 53293‑144
  S E♭ b'♭ Walmisley, Thomas Attwood 2289‑330; 5749‑3; 88134‑133
  S F c" Hopkins, Edward John 7145‑154
  S F c" Nicholson, Sydney Hugo 16197‑205
  D F f' Aylward (Sr.), Theodore 128‑74; 32161‑III‑1
  D G g' Aylward (Sr.), Theodore 2109‑162; 13168‑453; 2939‑92; 40*‑124
  X A e' Mason, Lowell 59110‑77
  X A a' Richardson, Alfred Madeley 56xix‑2
   2   2   1  -3   1 S E♭ b'♭ Marlow, Richard Kenneth 822‑14
  D d d' Marlow, Richard Kenneth 827‑47
   2   2   1  -3   2 S A a' Jackson, William 30375‑110
  S A♭ a'♭ Garrett, George Mursell 53291‑127
  S B♭ b'♭ Jackson, William 73248‑227
  S D a' Kelway, Thomas 62110‑84
  S G g' Garrett, George Mursell 1355‑214
  S G g' Mason, Lowell 5973‑69
  S G g' Stainer, John 3983‑365
  S G g' Tomlinson, Richard 226‑49; 4xvi‑8; 49‑1; 5xviii‑8; 59‑1; 4516‑60; 45225‑812; 64xiii‑2; 648‑24; 679‑58; 6739‑274; 7215‑16
  D A a' Goss, John 9267‑1; 285‑14; 2812‑38; 2878‑209; 5126‑98; 5196‑324; 7763‑357
  D A♭ a'♭ Goss, John 7210‑215; 843‑253; 2319‑57; 52166‑163; 52214‑217; 52221‑226; 83232‑127
  D A♭ a'♭ Russell, William 1365‑247
  D B♭ b'♭ Goss, John 498‑2; 4140‑1; 4143‑2; 598‑2; 34127‑176; 39133‑569; 45155‑565; 494‑11; 5014‑54; 5027‑99; 5396‑80; 6471‑288; 6494‑381; 6496‑387; 7247‑36; 7724‑147; 77102‑569; 8157‑4
  D E e' Smart, Jason 34334‑510
  D G g' Goss, John 1041‑18‑1; 52160‑158; 5545‑81
  D G g' Page Esq., C.W. 187‑184
  D G g' Terry, Richard Runciman 34220‑319
   2   2   1  -3   5 D A a' Smith, Peter D. 87*‑102
  D D d' Marlow, Richard Kenneth 8229‑147
  D D d' Turpin, Edmund Hart 13113‑344
   2   2   1  -3   7 D G g' Metcalfe, William 7074‑199
   2   2   1  -1  -7 S e g' Brown, Arthur Henry 37xvii‑110; 3760‑51‑3; 3793‑78‑1; 7934‑146
  D A♭ a'♭ Jackson, Francis Alan 74*‑105
   2   2   1  -1  -4 S A a' Anonymous 457‑28; 45179‑656; 45234‑847
  S D a' Alcock sr., John 32135‑II‑2; 37158‑122‑3; 37168‑138‑1; 45152‑550; 45288‑1038
  S E b' Alcock sr., John 241‑78
  S F c" Alcock sr., John 63‑7
  D D a' Dupuis, Thomas Saunders 22103‑420; 39130‑556
  D E b' Dupuis, Thomas Saunders 2424‑87; 40*‑91; 4774‑3
  D E♭ b'♭ Dupuis, Thomas Saunders 122‑61; 2106‑159; 349‑125; 13118‑353; 25108‑46; 32148‑III‑1; 45107‑374; 45139‑486; 5759‑1
  D G g' Harwood, Basil 5160‑205; 5195‑321
  X B♭ f' Anonymous 34136‑198
   2   2   1  -1  -2 S A Ch a' Havergal, William Henry 58260‑34‑M
  S D a' Wesley, Samuel Sebastian 2243‑73
  S f a'♭ Jekyll, Charles Sherwood 34243‑354
  S G g' Wilson, Fraser 87*‑308
  D A a' Fowler, Charles 1370‑257; 2957‑128‑A
  D a g' Marlow, Richard Kenneth 826‑42
  D D a' Bevan, Sydney 30457‑252; 6753‑367
  D D a' Marlow, Richard Kenneth 829‑55
  D E b' Marlow, Richard Kenneth 8218‑100
  D E e' Peace, Albert Lister 30556‑351
  D E b' Richardson, Alfred Madeley 56210‑1
  D E e' Skeats Jr., Highmore 5762‑2
  D E♭ e'♭ Joule, Benjamin St. John Baptist 30530‑325
  D E♭ e'♭ Noble, Thomas Tertius 5140‑143; 8122‑6
  D E♭ e'♭ Skeats Jr., Highmore 2923‑57
  D F f' Metcalfe, William 7086‑219
  T E b' Richardson, Alfred Madeley 56209‑1
  F F f' Wulstan, David 2729‑132‑i
  X C g' Richardson, Alfred Madeley 56xxii‑1
   2   2   1  -1  -1 D d d' Metcalfe, William 7055‑164
   2   2   1  -1   0 D A a' Beechey, Gwilym 74*‑67‑a; 74*‑67‑b
  D E♭ g' Alcock sr., John 616‑44
  D G g' German, (Jones) Edward 34102‑142
  D G d' Stewart, Robert Prescott 7150‑276
   2   2   1  -1   1 S B♭ f' Wesley, Samuel Sebastian 25144‑61; 496‑20; 4942‑148; 5033‑118; 516‑21; 5128‑104; 72178‑119‑k
  S G g' Stainer, John 517‑29
  D B♭ f' Marlow, Richard Kenneth 8226‑133
  D F f' Havergal, William Henry 58285‑94
  D G d' Hurd, Michael John 7510‑47
  D g d' Stewart, Charles Hylton 9112‑1; 18116‑69‑1; 53114‑96; 83109‑69‑2
   2   2   1  -1   3 S G g' Brown, Arthur Henry 3762‑53‑4
  D E♭ e'♭ Marks, James Christopher 34249‑365
  X d f' Ashfield, Robert James 2728‑126
   2   2   1  -1   4 D d f' Beckwith, John Christmas 13100‑317; 7121‑126‑m
   2   2   1  -1   5 D E e' Crotch, William 145‑105; 1063‑31‑1; 13131‑380; 1915‑28; 2298‑383; 30477‑272; 42173‑300; 45133‑466; 45260‑943; 5562‑102; 5720‑1; 7127‑152‑M
  D E♭ e'♭ Crotch, William 18224‑119‑7
  D e♭ g'♭ Scaife, George Arthur 996‑2; 1059‑28‑1
  D F f' Crotch, William 7235‑241; 2868‑182; 28119‑321; 55203‑243; 73250‑234
  D F f' Tayton, Simon 87*‑255
  D G g' Crotch, William 32159‑III‑1; 3998‑424; 45178‑650; 45301‑1085; 47vii‑12; 47108‑1; 47117‑1; 5173‑242; 5184‑280
   2   2   1  -1   8 D D d' Metcalfe, William 7056‑166
   2   2   1   0  -1 S C g' Kirk, Matthew 3434‑53
  S D a' Kirk, Matthew 34420‑640; 87*‑274; 87*‑274‑a
  D A a' Clarke(-Whitfeld), John 25192‑79
  D A a' Russell, William 30579‑374
  D c# e' Marlow, Richard Kenneth 825‑36
  D D a' Dearle, Edward 174‑161
  D D a' Winter, Christiaan 1481‑1
  D E b Mellor, Coby S. 34461‑717
  D E♭ g' Alcock sr., John 34402‑602
  D F f' Marlow, Richard Kenneth 8212‑72
  D F c' Swinton, Mark 87*‑360
  D G g' Dykes, John Bacchus 2964‑146
  D G g' Marlow, Richard Kenneth 8213‑78
   2   2   1   0   0 S C g' Mason, Lowell 59163‑135
  D A e' Beatch, Stuart 8416‑II‑44
  D B♭ f' Kempton, William James 1377‑272
  D f# a' Marlow, Richard Kenneth 8229‑149
   2   2   1   0   2 S A e' Battishill, Jonathan 2812‑37; 2849‑128; 2884‑229; 7739‑239; 7790‑503; 77114‑630
  S A e' Elvey, George Job 30349‑57; 391‑5; 5730‑3; 77113‑625
  S A e' Havergal, William Henry 58259‑31
  S A♭ e'♭ Battishill, Jonathan 286‑18
  S B♭ f' Battishill, Jonathan 46‑5; 56‑5; 2714‑65‑b; 4511‑42; 646‑17; 719‑10; 724‑5
  D B♭ f' Gauntlett, Henry John 2976‑175
  D C g' Hale, Nicholas J. 18185‑104‑1; 18285‑153‑A1
  D C g' Hopkins, John Larkin 711‑14; 83‑10; 844‑258; 1020‑2; 5520‑32
  D D a' Hopkins, John Larkin 946‑1; 1946‑125; 2444‑159; 2461‑215; 2474‑271; 2975‑172; 3649‑124; 3995‑411; 45172‑626; 45257‑931; 4959‑206; 4995‑317; 5063‑212; 50100‑333; 53200‑160; 7740‑244; 7784‑471; 8143‑1
  D D♭ a'♭ Hopkins, John Larkin 689‑9
  Q B f'# Caldecote, Laurence 3411‑22; 34230‑334; 87*‑334
  X G d' Mason, Lowell 59158‑115
   2   2   1   0   4 S F f' Pring, Isaac 3252‑II‑2; 5727‑3
   2   2   1   2  -9 S D a' Button, Henry Elliot 3923‑114
   2   2   1   2  -7 S A a' Vincent, Georg Frederick 4567‑243; 6733‑235
  S F f' Joule, Benjamin St. John Baptist 3788‑V‑0‑3; 37159‑124‑1
   2   2   1   2  -5 S A Ch a' Maurice, Rev. P. 113‑43‑M
   2   2   1   2  -3 S D a' Richardson, Alfred Madeley 56319‑1
  S F f' Stewart, Charles Hylton 1818‑13‑2; 77110‑613
  S F# f'# Stewart, Charles Hylton 34180‑251; 5315‑17
  D d f' Nunn, Benjamin T. 3462‑90
   2   2   1   2  -2 S e g' Coverdale, Oliver 37109‑89‑2
  D G g' Oakeley, Herbert Stanley 3949‑221
  X C g' Richardson, Alfred Madeley 56xix‑1; 56xxi‑1
  X G g' Richardson, Alfred Madeley 56296‑2; 56297‑1
   2   2   1   2   0 D E e' Heathcote, Gilbert 155‑124
  D F Ch f' Propert, William Peregrine 13156‑429
  D G d' Perrier, Michael 87*‑43
  Q D d' Anonymous 5717‑1
  Q D d' Maybrook, - 6786‑562
   2   2   1   2   1 D c g' Turle, James 34395‑595
  D G b' Wulstan, David 2715‑67‑ii
   2   2   1   2   2 S A e' Docker, Frederick Arthur William 2251‑140
  S A e' Marlow, Richard Kenneth 822‑12
  S A e' Woodward, Richard 20*‑S-‑17
  S A♭ e'♭ Jozé, Thomas Richard Gonzalvez 77117‑666
  S A♭ e'♭ Phillips, H. 7931‑115
  S A♭ e'♭ Woodward, Richard 734‑52; 5521‑38
  S B♭ f' MacFarren, George Alexander 7920‑58
  S B♭ f' Woodward, Richard 12828‑85; 1315‑56; 2729‑134; 2888‑241; 28105‑285; 30419‑198; 3220‑II‑3; 378‑V‑0‑1; 3729‑26‑3; 3816‑13; 456‑26; 4527‑99; 45114‑400; 45169‑616; 45244‑882; 45272‑986; 45299‑1077; 47ii‑7; 47vii‑11‑3; 4755‑2; 4763‑3‑3; 4779‑2; 5755‑4; 62104‑46; 62110‑82; 673‑28; 6721‑151; 6738‑263; 7750‑289; 795‑5
  S C g' Richardson, Alfred Madeley 56217‑1
  S C g' Turle, James 4xi‑22‑2; 5xii‑22‑2; 34165‑234; 34414‑635‑317; 3931‑150; 4540‑147; 505‑18; 6459‑238; 6493‑380; 7736‑210; 7796‑534
  S C g' Woodward, Richard 17‑25; 244‑84; 372‑181; 452‑2; 464‑5; 4108‑1; 4116‑2; 552‑2; 564‑5; 5108‑1; 5120‑2; 5132‑1; 5136‑5; 1938‑97; 3276‑II‑2; 32166‑II‑2; 32167‑II‑3; 3847‑34; 3917‑85; 3961‑267; 40*‑8; 42283‑670; 4785‑2; 47106‑2; 5076‑254; 539‑10; 5778‑53; 6440‑154; 6446‑182; 6476‑313; 6481‑332; 7118‑107; 7278‑61; 72179‑121; 73248‑228; 7750‑290; 88122‑119
  S D a' Woodward, Richard 8150‑1
  S E e' Armes, Philip 39120‑503
  S G d' Stainer, John 46‑4; 56‑4; 273‑11; 645‑13; 773‑18; 7739‑234
  S G d' Woodward, Richard 20*‑S-‑43
  D A e' Goss, John 416‑2; 436‑1; 516‑2; 536‑1; 5146‑2; 1919‑44; 30500‑295; 32202‑45; 39132‑563; 4526‑97; 4560‑220; 4924‑93; 5025‑95; 6413‑48; 6428‑109; 7216‑17; 72165‑118‑a; 7773‑418; 77126‑733
  D A e' Hopkins, Edward John 1918‑40; 22109‑456; 7782‑464
  D A e' Mann, Arthur Henry 2332‑94
  D A e' Marsh, William 153‑120; 867‑385; 11132‑154‑A1; 30539‑334; 40*‑85; 4592‑326; 45160‑588; 45200‑722; 4979‑268; 504‑11; 5086‑281; 5715‑2; 7137‑208; 7716‑92; 7721‑129; 7755‑311
  D A♭ e'♭ Bertalot, John 8119‑3‑b
  D A♭ e'♭ Goss, John 856‑317; 2735‑156; 5119‑73
  D A♭ e'♭ Marsh, William 773‑90; 1364‑246; 271‑5; 5137‑131; 5193‑314; 8119‑3‑a
  D B♭ f' Goodhart, Arthur Murray 502‑5
  D B♭ f' Goss, John 4565‑239; 6845‑45
  D B♭ f' Marsh, William 16320‑351
  D C c' Attwood, Thomas 2881‑222
  D C g' Caldecote, Laurence 34198‑286
  D D d' Attwood, Thomas 7107‑124; 20*‑S-‑230‑2; 20*‑S-‑234; 2299‑392; 233‑7; 30440‑235; 4960‑208; 6773‑491; 77121‑706; 7921‑62; 83240‑135‑2
  D D d' Havergal, William Henry 58273‑72
  D D♭ d'♭ Attwood, Thomas 845‑264
  D E e' Attwood, Thomas 8148‑3
  D E♭ e'♭ Attwood, Thomas 9312‑2; 32108‑III‑1; 3986‑375; 39101‑434; 53170‑136; 8334‑24
  D G d' Field, Thomas 1107‑220
  D G d' Goss, John 1685‑94; 16145‑158; 16192‑200
  D G d' Marsh, William 7163‑173; 17716‑638; 286‑16; 2819‑58; 55199‑240; 7735‑206
  Q E e' Metcalfe, William 34282‑406; 70136‑300
  X B♭ f' Richardson, Alfred Madeley 56219‑2
  X C g' Richardson, Alfred Madeley 56218‑2
   2   2   1   2   3 S B♭ f' Keeton, Haydn 84‑17; 860‑340; 18247‑127; 34213‑307; 53281‑55
  S E♭ e'♭ Marlow, Richard Kenneth 822‑15
   2   2   1   2   5 D E♭ e'♭ Goss, John 173‑159
   2   2   1   3  -1 S a e' Metcalfe, William 705‑17
   2   2   1   4  -7 D A e' Cooke, Benjamin 1367‑252; 32122‑III‑1; 77123‑716
  D B♭ f' Cooke, Benjamin 118‑54; 286‑140; 311‑32; 448‑4; 548‑4; 1926‑65; 257‑4; 2925‑62; 32174‑III‑1; 3431‑49; 3932‑151; 45121‑427; 45276‑1004; 4779‑1; 47112‑1; 5757‑2; 6438‑146; 6748‑335; 7125‑140; 7240‑32; 88223‑1
   2   2   1   4  -2 S B♭ f' Marlow, Richard Kenneth 824‑32
  D A e' Patton, George Augustus Frederic 7143‑234
  D C g' Metcalfe, William 7082‑213
  D D d' Marshall, William 198‑204
   2   2   1   5  -3 D A♭ e'♭ Marlow, Richard Kenneth 828‑53
   2   2   1   5  -1 S A e' Monk, H. T. 88115‑114
  S B♭ f' Richardson, Alfred Madeley 56277‑1
  S D e' Tours, Berthold 3941‑188
  S G d' Buck, Percy Carter 5016‑59; 7791‑506
  S G d' Stephens, Charles Edward 4569‑252; 4571‑258
   2   2   1   5   0 D B♭ f' Metcalfe, William 7097‑238
   2   2   1   6  -4 D E e' Finzi, Gerald 3638‑89; 83168‑103‑2
  D E♭ e'♭ Finzi, Gerald 8349‑33‑2
   2   2   2  -2   1 S E e' Beatch, Stuart 8419‑III‑13
   2   2   2   1  -2 D F f' Crotch, William 7127‑153
   2   2   2   1   0 S F f' Anonymous 4760‑1‑2
  S G g' Anonymous 3314‑19
  D E♭ e'♭ Holland, W.W. 166‑146
   2   2   2   1   1 S E e' Pears, Rev. J. 112‑41
  S E♭ e'♭ Pears, Rev. J. 7116‑82
   2   2   3 -10   2 D G g' Rootham, Frederick Wilberforce 34379‑577
   2   2   3  -3  -4 S G g' Doorly, Charles Carte 5168‑227
   2   2   3  -3  -2 S C c" Trepte, Paul 74*‑182‑a; 74*‑182‑b
   2   2   3  -3   0 T G g' Parratt, Walter 34377‑574
   2   2   3  -3   1 D B f'# Caldecote, Laurence 3446‑71
   2   2   3  -2 -10 S G g' Davies, Henry Walford 5170‑232
   2   2   3  -2  -3 D G g' Moore, Reginald 7514‑67
   2   2   3  -2  -1 S E♭ e'♭ Frost, Charles Joseph 45266‑963
  S F f' Naylor, John 2251‑139
  D D d' Archer, Malcolm 9312‑6
  D D d' Metcalfe, William 7061‑176
  D d f' Davies, Henry Walford 5170‑234
  D E♭ e'♭ Archer, Malcolm 3613‑16; 751‑3
  D G d' Buck, Percy Carter 239‑25; 5074‑247
  X A a' Richardson, Alfred Madeley 56176‑1
   2   2   3  -2  12 D G♭ d'♭ Prosser, Philip 87*‑132
   2   2   3   0  -2 D F f' Williams, Laurie 34410‑617; 61*‑2
   2   2   3   0   2 D B b Timms, Robin 7520‑98
  D E♭ e'♭ Cooper, David Anthony 3629‑64
   2   2   3   0   5 D D d' Harwood, A. 18278‑149
  D E♭ e'♭ Harwood, A. 18286‑153‑B3
   2   2   3   5   0 D D d' Medley, John 7138‑211
  D D d' Randall, John 129‑76; 5759‑2
   2   2   5  -9  -1 D c# e' Caldecote, Laurence 34344‑526
   2   2   5  -5   3 S F f' Dix, Leopold McClintock Lancaster 863‑364; 11128‑153‑4
   2   2   5  -2  -8 D G g' Winter, Christiaan 142‑1
   2   2   5  -2  -3 D e g' Dupuis, Thomas Saunders 122‑62
  D F f' Atkinson, Geoffrey 87*‑244
   2   2   5  -2   0 D D d' Vincent, Georg Frederick 6774‑498
   2   2   5  -2   5 D E♭ e'♭ Underwood, Philip 87*‑188
   2   2   8  -3   2 D E♭ e'♭ Prosser, Philip 34336‑517
   2   2   8  -1  -2 D D d' Hurford, Peter 74*‑55


Last updated/corrected 15-6-2018